Algemene voorwaarden Thibeau Hondencentrum

Artikel 1- Definities
In deze algemene voorwaarden verstaan we onder:
1.1 Opdrachtnemer: Thibeau Hondencentrum
1.2 Opdrachtgever: De eigenaar van de hond die akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden
1.3 De opvanghond: De opvanghond

Artikel 2- Algemeen
2.1 Op de opdracht zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing. Door uw hond(en) bij Thibeau Hondencentrum onder te brengen geeft u blijk van vertrouwen in de opvang. Thibeau Hondencentrum zal al het mogelijke doen om het verblijf voor de hond zo prettig mogelijk te maken.
2.2 Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te wijzigen. Opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en prijsopgaven geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.
2.3 Open van maandag tot vrijdag: Brengtijd 7.30 uur tot 9.00 uur – Haaltijd 16.30 uur tot 18.00 uur
2.4.1 Wij sluiten om 18.00 uur. Wanneer u herhaaldelijk een paar minuten te laat bent zult u een toeslag ontvangen. Wanneer u uw hond 15 minuten te laat ophaalt ontvangt u altijd een toeslag.
2.4.2 De toeslag bedraagt €20,00
2.5 U zet uw hond af op de stoep voor de witte poort, maar om zo min mogelijk opstopping van auto’s te hebben werken we middels een drive-thru. Rijdt u daarom zover mogelijk tot voor deze poort.
2.6 De opvanghond dient in voldoende mate het commando “hier” geleerd te hebben en moet sociaal zijn in omgang met soortgenoten (vooral met de andere honden in de groep) en mensen.
Niet gesocialiseerde honden en honden met gedragsproblemen komen niet in aanmerking!
2.7 De eigenaar dient de hond(en) te voorzien van een halsband.
2.8 De hond(en) dient in de ochtend van de opvang dag uitgelaten te worden.
2.9 Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor om oppashond op grond van atypisch of probleemgedrag te weigeren.

Artikel 3 – Gezondheid
3.1 De oppashond dient ingeënt te zijn met de cocktailenting en tegen kennelhoest. Tevens dient de hond vrij te zijn van wormen, vlooien, luizen en teken.
3.2 Reutjes dienen vanaf 12 maanden gecastreerd te zijn en voor die tijd bekijken we hoe het gaat aan de hand van gedrag. Zodra wij aangeven dat castratie gewenst is chemisch of volledig, gaat u hiermee akkoord. Wanneer u hier niet mee akkoord gaat wordt uw hond niet (langer) toegelaten in de opvang. Wanneer u weigert uw hond te castreren en als nog een losse dag of een dagenkaart aanschaft zult u hiervoor geen restitutie ontvangen.
3.2 Opdrachtgever verplicht zich opdrachtnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen over eventuele ziektes/mankementen en loopsheid van de opvanghond. Loopse teven zijn niet welkom +/- 4 weken vanaf de eerste bloeding.
3.3 Opdrachtgever – indien niet direct bereikbaar – machtigt opdrachtnemer om in geval van ongevallen, ziekte e.d. de hond op kosten van de opdrachtgever een dierenarts te consulteren, zo nodig medische handelingen te verrichten en/of medicijnen voor te schrijven en toe te (laten) dienen.
3.4 Pups zijn welkom na de tweede enting.

Artikel 4 – Rechten en plichten opdrachtgever
4.1 Opdrachtgever is verplicht zicht aan te melden op thibeau.aniday.io en alles volledig en geheel waarheidsgetrouw in te vullen. Opdrachtgever gaat bij aanmelding akkoord met de algemene voorwaarden.
4.2 Opdrachtgever is aansprakelijk tegenover opdrachtnemer voor schade die ondervonden wordt ten aanzien van het niet (ver)melden van informatie, dan wel het geven van onjuiste informatie met betrekking tot de hond waarvoor de overeenkomst is afgesloten.
4.3 Opdrachtgever dient WA verzekerd te zijn voor de hond.
4.4 Opdrachtgever wordt – indien nodig – door opdrachtnemer op de hoogte gehouden van de gezondheid en het gedrag van de hond gedurende de perioden dat de hond onder toezicht van opdrachtnemer valt.
4.5 Indien u later dan 9.00 uur bent. Gelieve een bericht te sturen.

Artikel 5- Rechten en plichten opdrachtnemer
5.1 Opdrachtnemer verplicht zich naar best mogelijke kunnen zorg te dragen voor het welzijn van de hond.
5.2 Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de opdracht stop te zetten, wanneer van mening dat het onverantwoord is de hond in de opvang te houden.
5.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen de hond te weigeren.
5.4 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de opvangdiensten tijdelijk stop te zetten wegens vakantie, nationale feestdagen, e.d.

Artikel 6- Schade en verzekeringen
6.1 De eigenaar van de hond is volgens de Nederlandse wet aansprakelijk voor de materiële en immateriële schade die de hond toebrengt aan anderen of aan de eigendommen (waaronder andere honden) van anderen.

Artikel 7- Betalingen
7.1.1 Maandabonnementen worden via automatische incasso maandelijks afgeschreven.
7.1.2 Bij het maandabonnement betaal je altijd de vooraf afgesproken dagen, maar het is wel mogelijk om dagen binnen diezelfde maand te wisselen.
7.2.1 10 dagenkaarten zijn 20 weken geldig vanaf aankoop.
7.2.2 20 dagenkaarten zijn 30 weken geldig vanaf aankoop.
7.3 Thibeau Hondencentrum is voor de dagopvang alle officiële feestdagen gesloten. Met een abonnement kun je deze dag met de overige doordeweekse dagen in die maand tot 24 uur van te voren ruilen. Met een losse dag of dagenkaart kun je de overige doordeweekse dagen inboeken.
7.4 Alle prijzen weergegeven op de prijsopgave zijn inclusief B.T.W.
7.5 Opdrachtnemer is verplicht om een prijsopgave te overhandigen indien gewenst door opdrachtgever.
7.6 Opdrachtgever heeft geen recht op korting of restitutie van het op de factuur bedoelde opvangbedrag in geval hij/zij de afgesproken opvangperiode voortijdig beëindigt.
7.7 Annuleren dient minimaal 24 uur van te voren te geschieden, wanneer dit niet het geval is worden de volledige kosten in rekening gebracht. Er worden geen uitzonderingen gemaakt.
7.8 Thibeau Hondencentrum behoudt zich het recht om geen geld te restitueren wanneer door de eigenaar besloten wordt te stoppen met de opvang.
7.9 De geldigheid van losse dagen en dagenkaarten kan niet worden verlengd.

Artikel 8- Aansprakelijkheid
8.1 Indien door onvoorziene omstandigheden of door overmacht opdrachtnemer (bijv. calamiteiten, ziekte, e.d.) niet bij machte is om opvangdiensten te verlenen, zal opdrachtnemer opdrachtgever hiervan – zo spoedig als mogelijk is – in kennis te stellen. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet verhaald worden op opdrachtnemer.
8.2 Indien opdrachtnemer aansprakelijk zou kunnen worden gehouden voor enige schade die de klant lijdt als gevolg van het niet nakomen van de in de algemene voorwaarden genoemde verplichtingen (uitgezonderd gevallen van overmacht), blijft de schadevergoeding te allen tijde beperkt tot het totaal van het overeengekomen opvangbedrag van de factuur.
8.3 De eigenaar van de honden moet een WA-verzekering hebben afgesloten waarbij de hond/honden van de eigenaar volwaardig meeverzekerd zijn. (Zie ook 4.3)

Artikel 9- Geschillen en toepasselijk recht
9.1 In geval van geschillen is in eerste aanleg bevoegd de rechter gevestigd binnen het gebied van de opdrachtnemer.
9.2 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
9.3 Nietigheid of vernietiging van een deel van deze algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid of vernietiging van alle bepalingen van deze algemene voorwaarden tot gevolg.

Artikel 10Overige
10.1 Opdrachtgever accepteert dat de hond(en) bij het ophalen nat en vies kunnen zijn.
10.2 Door uw hond onder te brengen bij ons hondencentrum geeft u Thibeau Hondencentrum toestemming om uw hond zijn/haar portret te gebruiken. Dit kan op social media en in eventuele video’s gebruikt worden voor commerciële doeleinden.
10.3 Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat er camerabeelden worden opgenomen en bewaard.